Regulamin

 1. Marka Inkszy Fajer – wypożyczalnia dekoracji dostępna pod adresem internetowym www.inkszy-fajer.pl, zarządzana i reprezentowana jest przez Sabinę Adamik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Sabina Adamik z siedzibą na ul. Moniuszki 15 w Wodzisławiu Śląskim 44-300  NIP 647 260 46 07 zwaną dalej Wypożyczającym lub Wypożyczalnią.
 2. Definicje:
  • Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni Inkszy Fajer od Wypożyczającego;
  •  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość produktu lub atrakcji, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego;
  • Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym;
  • Atrakcja – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni Inkszy Fajer, a także prawa i obowiązki Zamawiającego/Klienta.
 4. Wypożyczalnia udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie.
 5. Zamawiający, przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 6. Zamawiający może dokonać wypożyczenia produktów, atrakcji widocznych na stronie Wypożyczalni inkszyfajer.pl po podpisaniu Umowy Wypożyczenia z Wypożyczającym oraz wpłaceniu należnej kwoty na podane konto bankowe.
 7. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia a w przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamówionych artykułów przez Wypożyczalnię lub kurierem za dodatkową opłatą. Wysyłka kurierem nastąpi nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia.
 8. Istnieje także możliwość zamówienia specjalnego transportu Inkszy Fajer, po wcześniejszym ustaleniu warunków z Wypożyczalnią. Cena transportu jest ustalana indywidualnie.
 9. Wypożyczone produkty i atrakcje zostaną dostarczone z powrotem do Wypożyczalni Inkszy Fajer w stanie nienaruszonym do 2 dni po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera.
 10. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia. Koszt przesyłki zwrotnej  do Wypożyczalni pokrywa Zamawiający, chyba, że strony ustalą inaczej.
 11. Wypożyczone produkty należy zwrócić wraz z opakowaniem, w którym zostały wypożyczone.
 12. Wypożyczalnia nie dopuszcza do wysyłki kurierskiej szklanych oraz wielkogabarytowych dekoracji. Możliwy jest jedynie odbiór osobisty bądź skorzystanie z oferty specjalnego transportu Wypożyczalni.
 13. Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
  a) podawane są w złotych polskich;
  b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
  c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w trakcie składania zamówienia i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
  d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.
 14. Za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
 15. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych przedmiotów w stopniu, który uniemożliwi ich dalsze wykorzystywanie kaucja zostanie pomniejszona o wartość faktyczną przedmiotu lub nie zostanie zwrócona lub zostanie nałożona na Zamawiającego dodatkowa opłata w wysokości ceny rynkowej uszkodzonego przedmiotu. 
 16. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu braku uszkodzeń do 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe z którego Zamawiający opłaci swoje zamówienie.
 17. Przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Klienta do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania za zaistniałą szkodę.
 18. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych przedmiotów zostanie wszczęte postępowanie sądowe.
 19. Klient zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem..
 20. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku (30% wartości zamówienia bez kaucji) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Brak wpłaty spowoduje unieważnienie podpisanej umowy przez Zamawiającego i anulowanie zamówienia.  
 21. Pozostałą kwotę (70% zamówienia) za wypożyczone artykuły oraz ustaloną kaucję zwrotną należy uiścić najpóźniej w terminie 7 dni przed datą uroczystości. Nieuiszczenie w terminie zapłaty spowoduje unieważnienie podpisanej umowy przez Zamawiającego.
 22. Klient zobowiązany jest do wpłacenia należnej kwoty na podane konto bankowe. Dane bankowe wraz z informacjami dotyczącymi przelewu podane są na Umowie wypożyczenia.
 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 listopada 2020 r.